Follow Us On

年會活動與議程

【看不見的溫柔】10月21日(四)~ 10月24日(日)
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4

開場致辭

14:00 - 14:30開幕活動+專題演講
11
洪秉綺 HUNG, Ping-Chi
11
李奇穎 LEE, Chi-Ying
11

貴賓致詞

14:30 - 14:50開幕活動+專題演講
11
吉田憲史 Qenji Yoshida
11

大眼睛大耳朵場館友善計畫

14:50 - 15:15開幕活動+專題演講
11
簡文彬 CHIEN, Wen-Pin
11

文化互動與科技融合

16:00 - 17:20小組討論 Pannel Discussion
11
謝思盈-Art for All 文化棲地
11
曹良賓 TSAO, Liang-Pin
11
施登騰 SHIH, Deng-Teng
11

打破感官談文化近用

19:00 - 20:30小組討論 Pannel Discussion
11
趙欣怡 CHAO, Hsin-Yi
11
曾允凡 TSENG, Yun-Fan
11
許家峰 HSU, Chia-Feng
11
姚立群 YAO, Lee-Chun
11